UVJETI PRUŽANJA USLUGE BOŽIĆNOG FOTOGRAFIRANJA 2023 BUNDLE OF JOY STUDIA BY DIJANA KUSTRE

  Ugovaranjem/odabirom termina usluge Božićnog fotografiranja potvrđujem da sam upoznat sa uvjetima pružanja usluge Božićnog fotografiranja izvršitelja usluge Bundle of joy studia by Dijana Kustre te pristajem na njihovu primjenu.

  Prilikom ugovaranja usluge Božićnog fotografiranja moguće je odabrati jedan od slijedećih paketa: PAKET - Xmas ONE koji uključuje 20 min. fotografiranja, 10 obrađenih fotografija po cijeni od 120 € ( 904,14 kn ) , PAKET- Xmas TWO koji uključuje 30 min. fotografiranja, 15 obrađenih fotografija po cijeni od 170 € ( 1280,87 kn) ili PAKET- Xmas THREE koji uključuje 30 min. fotografiranja, 20 obrađenih fotografija po cijeni od 210 € ( 1582,25 kn ).  Fotografije se isporučuju u digitalnom obliku.

  Paket Božićnog fotgrafiranja 2023 vrijedi za jednu obitelj u ugovorenom terminu, što uključuje roditelje i djecu.

  Roditelji kao naručitelji usluge obvezuju se za vrijeme trajanja fotgrafiranja vršiti stalni nadzor nad djecom te odgovaraju izvršitelju usluge za štetu koja bi eventualno mogla nastati na opremi izvršitelja usluge koja se nalazi u prostoru izvršitelja usluge.

  Izvršitelj usluge nije dužan prilagođavati svoj stil rada željama ugovaratelja usluge.

  Termin fotografiranja je potvrđen tek trenutkom uplate akotacije. Akontacija se uplaćuje na račun izvršitelja usluge IBAN broj HR 9524020061140330997 kod Erste & Steiermarkische bank d.d. uplatom sa računa ugovaratelja usluge otvorenog u Republici Hrvatskoj.

  U slučaju nedolaska na ugovoreni termin fotografiranja uplaćena akontacija se ne vraća. Ukoliko je razlog nedolaska na ugovoreni termin bolest ugovaratelja usluge, ugovaratelj usluge dužan je obavijestiti izvršitelja usluge o navedenom što je ranije moguće i to na e-mail izvršitelja usluge: , te će u tom slučaju izvršitelj usluge ponuditi ugovaratelju usluge novi termin fotografiranja.

  Ukoliko ugovaratelj usluge ne dođe niti na novi ugovoreni termin, neovisno o razlogu nedolaska, daljnje ugovaranje termina nije moguće u okviru uplaćene akontacije, te ugovaratelj usluge mora uplatiti novu akontaciju ukoliko je i dalje zainteresiran za pružanje usluge Božićnog fotografiranja kod izvršitelja usluge.

  Ugovaratelj usluge obvezuje se pristupiti u ugovoreno vrijeme na fotografiranje na adresu izvršitelja usluge Bundle of joy studia-Ulica Črnomerec 36, Zagreb.

  Ukoliko ugovaratelj usluge kasni na dogovoreni termin fotografiranja, neovisno o trajanju kašnjenja, izvršitelj usluge nije u obavezi izvršiti uslugu fotografiranja u navedenom terminu, te će ugovaratelju usluge ponuditi novi termin fotografiranja uz nadoplatu rezervacije novog termina.

  Izvršitelj usluge zadržava autorska prava na sve isporučne fotografije sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

  Ugovaratelj usluge daje izričitu privolu za prikupljanje i daljnju obradu svojih osobnih podataka i podataka djece u svrhu fotografiranja sukladno Općoj Urebi o zaštiti osobnih podataka 2016/679. Ugovaratelj usluge dozvoljava izvršitelju usluge odnosno daje privolu sukladno čl.7.Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka 2016/679, za korištenje fotografija za potrebe internet stranice izvršitelja usluge kao i da iste može objaviti na svojim društvenim mrežama.

  Izvršitelj usluge Bundle of joy studio ne isporučuje neobrađene (“sirove”) fotografije. Ukoliko izvršitelj usluge nakon završetka fotografiranja i pregleda fotografija utvrdi da ima više uspjelih fotografija od broja fotografija koje uključuje paket ugovorene usluge Božićnog fotografiranja izvršitelj usluge  obavijestiti će ugovaratelja usluge o navedenom te ugovaratelj usluge može od izvršitelja usluge zatražiti dodatnu obradu fotografija izvan ugovorenog paketa Božićnog fotografiranja u kojem slučaju se obvezuje platiti navedenu uslugu izvršitelju usluge prema važećem cjeniku izvršitelja usluga.

  Izvršitelj usluge obvezuje se isporučiti obrađene fotografije ugovaratelju usluge u roku od 30 dana od dana izvršenog fotografiranja. Izvršitelj usluge čuva fotografije naručitelja usluge 90 dana od dana izvršene usluge fotografiranja, te će protekom navedenog roka iste biti uništene odnosno obrisane.

  Bundle of joy,
  vl. Dijana Kustre

   


  Pošaljite upit

  +385 91 596 9968

  Follow us: